Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
ÜRÜNLERİMİZ
Siklon

Endüstriyel toz toplama sistemlerinde 50 mikrona kadar olan taneciklerin tutulmasýnda 1000m3/h’den 30.000m3’e kadar üretilmektedir.
Kartuþ filtrelerin öncesinde kullanýldýðýnda filtre ömrünün uzamasýna yaramaktadýr.Ýsteðe baðlý olarak hava kilidi sayesinde sürekli olarak otomatik toz boþaltýmý yapýlabilmektedir.
Yüksek parçacýk yoðunluðu olan hava ve gazlarýn temizlenmesinde kullanýlýr.
Optimum basýnç kayýplarýyla ince taneli malzemelerin ayrýlmasý ve toplanmasý amacý ile kullanýlýr.Yüksek toplama verimi saðlar.