Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
ÜRÜNLERİMİZ
Jet Pulse Filtre - Torbalý Tip

 SAÐLAM
Kabin; yan ve üst kapaklarý, takviye profilleri, þasi ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun sac kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve cývata somun ile birleþtirerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, isteðe baðlý olarak galvaniz ya da DKP sacdan boyalý olarak üretilmektedir.
 SIZDIRMAZ
Kolay açýlýp kapanan kapaklarý, kolay sökülüp takýlabilen toz toplama kovasý ile filtre deðiþimi kolay, toz boþaltma sistemi pratiktir.
 MODÜLER
Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný,üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve sýnýrsýz kapasite imkaný saðlamaktadýr.
 TÝTREÞÝM ÝLE TEMÝZLEME
Sarsak motorunun saðladýðý titreþim sayesinde temizlenir. Bakým ve iþletme maliyeti çok düþüktür.