Endstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
RNLERMZ
Patlaçlý (Jet Pulse) Panel Filtre

 UZUN ÖMÜRLÜ
Panel Filtreler sahip olduklarý geniþ plise aralýklarý ve özel üretim venturileri ile çok daha kolay verimli temizlenir. Yaklaþýk olarak ortalama 10.000-12.000 saat ömre sahiplerdir. Ancak bu veriler çalýþýlan tozun cinsine, ortamýn nemine, rakýmýna, temizlenme havasýnýn kuruluðuna vb. birçok deðiþkene göre azalýp artabilir.
 YÜKSEK VERÝMLÝ
Panel filtre kullanýlarak M sýnýfý (partikül büyüklüðü 0,2-2 mikron DIN EN 60335-2-69)her türlü endüstriyel kaynaklý tozlar %99 oranýnda filtre edilip,istenildiði taktirde ortama geri verilmektedir.
 SAÐLAM
Kabin; yan ve üst kapaklarý,takviye profilleri,þasi ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun sac kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve cývata somun ile birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, isteðe baðlý olarak galvaniz yada DKP sacdan boyalý olarak üretilmektedir.
 MODÜLER
Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný, üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve sýnýrsýz kapasite imkaný saðlamaktadýr.
 KOMPAKT
Tasarýmý ile daha az yer kaplayarak üretim alanýnýzý size terk eder.
 OTOMATÝK TEMÝZLEME
Sistemi sayesinde bakým ve iþletme maliyetleri çok düþük, filtreleme verimi ve filtre ömrü çok yüksektir.