Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
ÜRÜNLERİMİZ
Metal Filtre

  

 MODÜLER
Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný,üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve sýnýrsýz kapasite imkaný saðlamaktadýr.
 SAÐLAM
Kabin; yan ve üst kapaklarý,takviye profilleri,þasi ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun sac kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve cývata somun ile birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, isteðe baðlý olarak galvaniz yada DKP sacdan boyalý olarak üretilmektedir.
 SIZDIRMAZ
Kolay açýlýp kapanan bakým kapaklarý, kolay püskürtülüp takýlabilen toz toplama kovasý ile filtre deðiþimi kolay, toz boþaltma sistemi pratiktir.
 KOMPAKT
Tasarýmý ile daha az yer kaplayarak üretim alanýnýzý size terk eder.