Endüstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
ÜRÜNLERİMİZ
Jet Pulse Filtre - Pliseli Torbalý

 

 MODÜLER
Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný,üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve sýnýrsýz kapasite imkaný saðlamaktadýr.
 YÜKSEK VERÝMLÝ
Kartuþ filtre kullanýlarak M sýnýfý (partikül büyüklüðü 0,2-2 mikron DIN EN 60335-2-69)her türlü endüstriyel kaynaklý tozlar %99 oranýnda filtre edilip,istenildiði taktirde ortama geri verilmektedir.
 SAÐLAM
Kabin; yan ve üst kapaklarý,takviye profilleri,þasi ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun sac kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve cývata somun ile birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, isteðe baðlý olarak galvaniz yada DKP sacdan boyalý olarak üretilmektedir.
 SIZDIRMAZ
Kolay açýlýp kapanan bakým kapaklarý, kolay püskürtülüp takýlabilen toz toplama kovasý ile filtre deðiþimi kolay, toz boþaltma sistemi pratiktir.
 KOMPAKT
Tasarýmý ile daha az yer kaplayarak üretim alanýnýzý size terk eder.
 OTOMATÝK TEMÝZLEME
Sistemi sayesinde bakým ve iþletme maliyetleri çok düþük,filtreleme verimi ve filtre ömrü çok yüksektir.