Endstriyel Havalandirma ve Toz Toplama Sistemleri
RNLERMZ
Direkt Yakýcýlý Sýcak Hava Üreteci

Yapýsý lojistik maliyetlerin azalmasýný,üretim ve montaj zamanýnýn kýsalmasýný ve yüksek kapasitelerde üretim imkaný saðlamaktadýr.
Kabin; yan ve üst panelleri, taban saclarý, kapý omegalarý ve taþýyýcý ayaklarýn tamamý uygun saç kalýnlýklarýnda pres bükümlü ve civata somun ile birleþtirilerek sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ, galvaniz veya paslanmaz saçtan boyalý üretilmektedir.
Kabin brülor hücrelerine ýsý yalýtýmý yapýlarak iç cidarlarý paslanmaz sacla kaplanmýþtýr.
Fan ve motoru koruma amaçlý olarak, brulör hücresinin son kýsmýna alev kalkaný yerleþtirilmiþtir.
Kolay açýlýp kapanan menteþeli kapaklarý ile filtre, brülor ve fan, motor vb. deðiþiklikler kolaylýkla yapýlabilmektedir.
Kapasite olarak, 1000 m3/h’den 50.000 m3/h’ye kadar üretilebilmektedir.